Tevens ben je verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van de zieke medewerker. 

De medewerker heeft de plicht om mee te werken aan de re-integratie. Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter word je als werkgever en medewerker tijdens de 2 jaar ziekte verplicht om een aantal stappen te doorlopen. 

Naast de hieronder genoemde stappen is het van belang dat er tussentijds advies aan de bedrijfsarts wordt gevraagd als het gaat om de belastbaarheid van je medewerker. Even belangrijk is het om samen met je medewerker het gesprek over de arbeidsmogelijkheden en voortgang te blijven voeren. Zo blijft de medewerker betrokken en werk je samen aan de re-integratie.

De Wet Verbetering Poortwachter in een notendop:

Dag 1:

 • Medewerker meldt zich ziek volgens richtlijnen in het verzuimprotocol.
 • De ziekmelding wordt wel of niet geaccepteerd. Let op: bij een arbeidsconflict de ziekmelding niet direct accepteren maar de bedrijfsarts inschakelen om te beoordelen of er sprake is van medisch te onderbouwen verzuim.
 • Beoordelen of er sprake is van een vangnetsituatie/no-risk.

Week 6:

 • De bedrijfsarts stelt de probleemanalyse op: Omschrijven van de mogelijkheden en beperkingen. Analyse van kansen op werkhervatting en oplossingen.

Week 8:

 • Opstellen Plan van Aanpak: Werkgever en medewerker maken afspraken over het doel van de re-integratie en welke activiteiten er wanneer plaats zullen vinden om de werknemer weer aan het werk te krijgen. 

Week 42:

 • Ziekmelding doorgeven aan het UWV en verzekeraar.

Week 44-48:

 • Beoordeling van de bedrijfsarts, vragen of er een tweede spoortraject opgestart dient te worden in verband met het naderende 2e ziektejaar.
 • FML, Arbeidsdeskundig onderzoek en SP2 begeleider.

Week 52:

 • Let op aanpassing salaris conform CAO in het tweede jaar.
 • Invullen van de eerstejaarsevaluatie. Terugblik op de activiteiten en eventueel bijsturen van de re-integratie. 
 • Uiterlijk binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie dient het tweede spoor ingezet te worden.

Week 88:

 • WIA-aanvraag nadert. 
 • Opstellen van het actueel oordeel en verstrekken van medisch dossier aan werknemer door de bedrijfsarts.

Week 91:

 • Werkgever en medewerker vullen de eindevaluatie in en verzamelen alle stukken die nodig zijn voor de WIA-aanvraag. In dit zogenaamde RIV-verslag (re-integratieverslag), zitten verschillende documenten die gedurende de ziekteperiode zijn ingevuld/opgesteld.

Week 93:

 • Indienen van de WIA-aanvraag door medewerker en werkgever. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen.
 • Binnen 8 weken wordt er een beschikking afgegeven door het UWV.
 • Let op: Bij te late afgifte beschikking. Bezwaar indienen bij het UWV voor het verhalen van gemaakte kosten. 

Na 104 weken loondoorbetalingsverplichting:

 • Eventueel in bezwaar gaan tegen de beslissing van het UWV. Altijd doen bij loonsanctie!
 • Aanpassen arbeidsovereenkomst als (aangepast) werk nog mogelijk is. Let op: Bij een nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat er mogelijk een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken.
 • Aanvragen ontslagvergunning. De werkgever moet aantonen dat er geen andere functies mogelijk zijn binnen het eigen bedrijf. Het UWV voert hiervoor de zogenaamde herplaatsing toets uit.

Verzuimbegeleiding houdt niet op bij het uitvoeren van de verplichtingen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter. Het is een continu proces waarbij veel verschillende aspecten komen kijken. Kun je ondersteuning gebruiken bij het opvolgen van de Wet Verbetering Poortwachter of wil je hier meer over weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op via verzuim@humanwave.nl of 085 401 5150.