Het laatste nieuws rondom het coronavirus

De meest actuele info met een focus op HR, salaris en arbeidsrecht

Het laatste nieuws corona

Het nieuws van 1 juli 2020

Vanaf 1-7-2020 geldt er een aanvullend geboorteverlof. Het aanvullend geboorteverlof is er voor de partners van vrouwen die pas bevallen zijn. Het duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. Je neemt het op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. Het aanvullend geboorteverlof kun je gespreid opnemen. De werkgever vraagt een uitkering aan bij het UWV. De partner krijgt dan een uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon. Het maximumdagloon is wel van toepassing. De uitbetaling kan worden overgemaakt aan de werkgever of rechtstreeks aan de werknemer.

Lees hier meer over in ons complete artikel ‘Aanvullend geboorteverlof‘.

Het nieuws van 28 mei 2020

 • Het tweede steunpakket wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Ondernemers kunnen dus een maand langer rekenen op financiële steun.
 • De tegemoetkoming die bedrijven kunnen krijgen voor hun vaste lasten gaat omhoog van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro voor de komende 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.
 • De tegemoetkoming is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.
 • Bedrijven die loonsubsidie aanvragen en desondanks personeel ontslaan, moeten wel de ontvangen loonsubsidie voor die werknemers terugbetalen maar niet meer een extra opslag zoals in het eerste steunpakket nog wel was geregeld. Behalve voor bedrijven die meer dan 20 werknemers ontslaan.
 • Bedrijven die om bedrijfseconomische redenen (reorganisaties) meer dan twintig werknemers ontslaan zijn (nu al) wettelijk verplicht daarover te overleggen met de bonden en de ondernemingsraad. Om te zorgen dat deze bedrijven dat ook echt doen en geen misbruik maken van de crisis, wordt in de nieuwe loonsubsidieregeling vastgelegd dat ze 5 procent boete over de hele ontvangen loonsom moeten betalen als ze dat verzuimen.
 • De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40%.

Het nieuws van 26 mei 2020

Accountantsverklaring NOW:

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een subsidie aanvragen van € 125.000 of meer; zo heeft het ministerie van SZW bepaald. Het voorschotbedrag van 80% dat hierbij hoort is € 100.000.

Bij een subsidie aanvraag van € 25.000 of meer moet een derdenverklaring worden overlegd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie. Het voorschotbedrag van 80% dat hierbij hoort is € 20.000 De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt.

Het nieuws van 20 mei 2020

Het noodpakket wordt per 1 juni verlengd met 3 maanden. De kosten van dit 2e noodpakket wordt geschat op ongeveer 13 miljard euro. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de regelingen per 1 juni:

NOW: Werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling, mogen:

 • Geen bonussen geven
 • Geen eigen aandelen inkopen
 • Geen dividend aan aandeelhouders uitkeren
 • Personeel bijscholen

Lees meer over alle veranderingen rondom de NOW-regeling via ‘NOW 2.0‘.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb:

Dit is een nieuwe aanvullende regeling op de TOGS. Bedrijven uit de getroffen sectoren van de TOGS, zoals de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, kunnen een belastingvrije tegemoetkoming ontvangen om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Hieronder vallen dus ook sectoren die in de zomermaanden nog gesloten blijven.

Afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) is er een tegemoetkoming beschikbaar tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden.

TOZO:

De TOZO wordt verlengd met 3 maanden tot en met augustus.

De verlengde regeling bevat een partnerinkomenstoets. Dit betekent dat alleen huishoudens met een inkomen onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Verder kan er een lening (maximaal €10.157) voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd, tegen een verlaagd rentepercentage. Ondernemers die al eerder een lening hebben aangevraagd onder dit bedrag, hebben nog de mogelijkheid om bij de gemeente een tweede lening af te sluiten tot het maximumbedrag.

Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat er bij hun bedrijf geen sprake is van surseance van betaling of dat het bedrijf in een staat van faillissement verkeert.

Overige aanpassingen:

 • Uitstel van belastingen kunnen aangevraagd worden tot 1 september 2020. Verzuimboetes hoeven niet te worden voldaan.
 • De belastingrente en invorderingsrente zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.
 • De versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen wordt tot 1 september 2020 verlengd.
 • De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het gaat om de coronamodules van de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) en de Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.
 • De Corona Overbruggingslening (COL) die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups) krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen een tweede tranche van 150 miljoen euro.

Het nieuws van 7 mei 2020

Vanaf half mei komt er een overbruggingskrediet voor kleine bedrijven. Het kabinet staat hier 95% garant voor met een reservering van 750 miljoen euro.

Het gaat om leningen van tussen de 10.000 en 50.000 euro. Het overbruggingskrediet kan bij de bank worden aangevraagd door bedrijven die voor de coronacrisis winstgevend waren en normaliter een omzet van zeker 50.000 euro hadden. De rente zal maximaal 4 % bedragen.

De verwachting is dat er begin juni een 2e noodpakket gaat komen.

Het nieuws van 24 april 2020

Er zijn zes nieuwe belastingmaatregelen bekend gemaakt, die ondernemers moeten ondersteunen tijdens de coronacrisis:

Verlaging gebruikelijk loon van een aandeelhouder (DGA)
Het normale gebruikelijk loon is:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of
 • het loon van de meestverdienende werknemer van een (verbonden) vennootschap, of
 • een minimumbedrag dat elk jaar opnieuw wordt vastgesteld (voor 2020 is dat € 46.000).

Door het hanteren van deze regels ontvangt de aandeelhouder een passend loon waar loonheffing over betaald moet worden. Als de aandeelhouder, met een aanmerkelijk belang, echter te maken krijgt met een omzetdaling vanwege de coronacrisis, dan mag er afgeweken worden van de huidige regels die het normaal gebruikelijke loon vaststellen. Dit loon mag dan worden verlaagd. De omzetdaling wordt bepaald door de omzet over een periode van 2020 te vergelijken met de omzet uit dezelfde periode van 2019.

Versoepeling urencriterium zzp’ers
Ondernemers kunnen gebruik maken van de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve als ze minimaal 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden. Om te voorkomen dat ondernemers het recht op deze aftrek verliezen vanwege de coronacrisis, zal de Belastingdienst er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed. Ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben gemaakt.

Ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, vallen ook onder deze versoepeling. Bij arbeidsongeschiktheid wordt het verlaagde urencriterium, van 800 uren per kalenderjaar, in de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid versoepeld. De betreffende ondernemers worden dan geacht ten minste 16 uren per week aan hun onderneming te hebben besteed.

Verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers verstrekken. Werkgevers betalen hierover geen loonbelasting. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt voor het jaar 2020 eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 blijft het oude percentage van 1,2% gelden. Werkgevers kunnen hiermee hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet komen. Zo kan er bijvoorbeeld een bloemetje of een cadeaubon gegeven worden.

Uitstel van de inwerkingtreding van het wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen vennootschap
Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s ) te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen
Kredietverstrekkers, zoals banken, willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
In de vennootschapsbelasting wordt het mogelijk gemaakt om het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis via een reservering ten laste te brengen van de winst van het jaar 2019. De achterliggende gedachte hierbij is dat op deze manier zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Dit is bekend als de zogenaamde ‘carry back’.

Het nieuws van 23 april 2020

NOW-regeling per werkmaatschappij apart aan te vragen
Als een bedrijf bestaat uit meerdere werkmaatschappijen (B.V. of N.V.), dan mag de NOW-regeling voor elke werkmaatschappij afzonderlijk worden aangevraagd. Bij sommige bedrijven/concerns is het namelijk zo dat niet alle werkmaatschappijen geheel of gedeeltelijk zijn stilgevallen. Het komt voor dat andere werkmaatschappijen binnen hetzelfde concern nog voldoende omzet draaien of zelfs winst maken.

Basisscholen en opvang weer open
Na 11 mei mogen de basisscholen en de buitenschoolse opvang weer open. Vanwege de 1,5 meter richtlijn mag slechts de helft van alle leerlingen op een hele dag aanwezig zijn.

Geld vanuit de EU
De steunmaatregelen die in Nederland nu gelden gaan extra ondersteund worden met 540 miljard euro vanuit de EU. Dit bedrag wordt ingezet voor alle landen in de gehele EU. Naar verwachting zal dit bedrag zelfs opgehoogd worden naar 1.500 miljard euro. Dit wekt de verwachting dat er nieuwe maatregelingen aan zitten te komen, bijvoorbeeld voor de horeca. Ook kan het ingezet worden om bestaande maatregelen te verlengen.

Het nieuws van 16 april 2020

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft op 12 april de zes weken regel rondom de vaste reiskostenvergoeding aangepast. Ook na zes weken afwezigheid kunnen werkgevers, zolang de coronamaatregelen gelden, de vaste reiskostenvergoedingen onbelast doorbetalen aan werknemers.

Lees meer over deze regeling in ons complete artikel over vaste reiskostenvergoeding tijdens de coronacrisis.

Het nieuws van 8 april 2020

Op 6 april 2020 is de aanvraag voor de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) bij het UWV officieel opengesteld. De eerste dag zijn er 35.000 aanvragen binnengekomen en de tweede dag zijn hier nog 15.000 aanvragen bij gekomen. Het UWV zegt de aanvragen aan te kunnen.

Het nieuws van 6 april 2020

Op 31 maart 2020 heeft de overheid de volledige regeling van het noodfonds bekend gemaakt. Met de bekendmaking van de regeling worden de meeste vragen beantwoord. Vanaf vandaag  (maandag 6 april 2020) is het mogelijk om een beroep te doen op het noodfonds via de website van het UWV.

Lees meer informatie over deze maatregel in ons complete artikel over Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Het nieuws van 19 maart 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is per 1 januari 2020 in werking getreden. In verband met het coronavirus zijn nu de volgende drie wijzigingen aangebracht in de WAB:

1. Aangepaste Coulance regeling: uitstel tot 30 juni 2020 van verplichte aanwezigheid van ondertekende contracten bij medewerkers met een lage WW-premie
Als de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (géén oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk zijn vastgelegd mag je toch de lage WW-premie toepassen. Dit geldt ook wanneer de arbeidsovereenkomst, of het addendum, nog niet door beide partijen is ondertekend. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet. Op uiterlijk 30 juni 2020 moet alles netjes zijn ondertekend door beide partijen en vastgelegd.

2. Overwerk bij een Jaarurenovereenkomst
De Belastingdienst heeft een standpunt ingenomen over de jaarurenovereenkomst (synoniemen: jaarurensystematiek, jaarurennorm) en wanneer die wel of niet een oproepovereenkomst zijn. Een jaarurenovereenkomst is een flexibele arbeidsovereenkomst waarin de totale jaarlijkse arbeidsduur in uren is vastgelegd. Bij het bepalen van de arbeidstijden worden vervolgens rekening gehouden met het feitelijke werkaanbod. Het recht op loon wordt gelijkmatig verspreid over de afgesproken tijdseenheid. Hierbij spreek je dus niet van een oproepovereenkomst.

Tussentijdse uitbetalingen van overwerk bij een jaarurenovereenkomst zijn toegestaan, zonder dat daarmee de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst is. De overwerkuren en de betalingen in het kader van het overwerk mogen niet worden verrekend met uren of loon later in het jaar. Het overwerk moet dus een aanvulling zijn op de overeengekomen uren en beloning in het kader van de jaarurenovereenkomst.

3. Mijn werknemers werken veel over in verband met het coronavirus. Moet ik dan de lage WW-premie herzien? 
In de WAB is vastgelegd dat als vaste werknemers in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de werkgever met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen. Door het coronavirus kan het zijn dat werknemers veel overwerken (bijvoorbeeld in de zorg). Dit kan vervolgens tot onbedoelde effecten leiden. Daarom is er besloten om deze regeling aan te passen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 zal gelden, zo spoedig mogelijk uitwerken.