Het is weer mei! Een van de meest populaire maanden van het jaar voor werknemers, want het is de maand waarin het vakantiegeld meestal wordt uitgekeerd. In de praktijk blijkt er echter nog wel eens wat mis te gaan bij die uitbetaling.

Uiteraard onbewust en zonder kwade bedoelingen, gewoonweg omdat ondernemers onvoldoende op de hoogte zijn van de wetgeving rondom vakantiebijslag (in de volksmond hebben we het altijd over het vakantiegeld). Maar als werkgever dien je je wel aan die wetgeving te houden en het juiste bedrag uit te betalen. Ken jij alle regels? Ook bij het uitkeren van vakantiegeld dien je je als ondernemer aan de wet- en regelgeving te houden. We hebben een aantal van de meest voorkomende vragen op een rijtje gezet. Hoe goed ben jij op de hoogte van de regels in 2018? Check het met deze twaalf stellingen!

 

1. Moet over iedere euro die wordt uitbetaald aan de werknemer vakantiegeld worden gereserveerd?

humanwave_schema

Vakantiegeld moet worden betaald over al het loon dat je aan een medewerker betaalt voordat je de inhoudingen in mindering brengt. Prestatietoeslagen, gevarengeld, uitbetaalde vakantiedagen, provisies en onregelmatigheidstoeslagen tellen dus ook mee in de berekening. Ook voor zieke werknemers moet je vakantiegeld betalen. Als een medewerker tijdens ziekte bijvoorbeeld zeventig procent van zijn loon ontvangt, dan bouwt hij ook over dat bedrag vakantiegeld op.

 

2. Wordt er vakantiegeld opgebouwd over overuren en meeruren?

Moet er onderscheid gemaakt worden tussen overuren bij een fulltime werknemer en meeruren bij een parttime werknemer? En bouwt een werknemer over deze extra uren vakantiegeld op? In de regel spreken we van overuren als er meer wordt gewerkt dan de gebruikelijke maximale arbeidsomvang (in de regel 36, 38 of 40 uur). Overuren worden, in bepaalde gevallen, voor een hoger percentage dan 100% verloond. Meeruren zijn ‘overuren’ voor een parttimer. Er wordt extra gewerkt, maar binnen de maximale arbeidsomvang. Deze uren worden voor 100% verloond. Over de meeruren moet vakantiegeld worden opgebouwd.

Per 1 januari 2018 is het verplicht om vakantiegeld op te bouwen over overuren bij een fulltime werknemer. Als je onder een CAO valt, dan kan het zijn dat in de CAO wordt bepaald dat er geen recht is op vakantiebijslag op overuren, of dat dit tegen een lager bedrag is. Meeruren bij een parttimer moeten ook worden meegenomen in de opbouw van het vakantiegeld.

3. Is bij een nulurencontract het vakantiegeld niet van toepassing?

Elke werknemer heeft recht op loon (salaris), vakantiegeld en vakantie-uren. Je moet dus ook over het loon uit een nulurencontract over de gewerkte uren vakantiegeld betalen.

4. Waarover hoef ik geen vakantiegeld uit te betalen?

Je hoeft geen vakantiegeld te betalen over betalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband. Denk aan onkostenvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen (dertiende maand) en uitkeringen bij een bijzondere gelegenheid zoals een jubileum. Het kan zijn dat de CAO waaronder je valt hier anders mee omgaat, deze is dan altijd leidend.

5. Is vakantiegeld altijd 8 procent van het bruto jaarloon?

Volgens de wet heeft iedereen in loondienst recht op minimumvakantiebijslag, die minimaal 8 procent van het bruto jaarloon bedraagt. Je mag er ook voor kiezen om een hoger percentage uit te betalen. Wanneer je onder een CAO valt, dan kan het zijn dat de CAO een hoger percentage aangeeft en dan dient dit te worden gehanteerd. Ondernemers die niet gekoppeld zijn aan een CAO, moeten minimaal 8% vakantietoeslag betalen. Let op: in sommige gevallen wordt er minder dan 8% vakantiegeld uitbetaald, zie verderop bij vraag 11.

6. Moet het vakantiegeld één keer per jaar worden uitgekeerd?

Je bent verplicht om minimaal één keer per jaar vakantiegeld uit te keren. Deze toeslag moet uiterlijk in juni zijn betaald. Maar je mag met medewerkers ook afspreken om het geld in termijnen of op een ander moment uit te keren. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd. Overweeg je het vakantiegeld op een ander tijdstip uit te keren, check dan wel de CAO. Mogelijk is hierin vastgelegd dat het geld op een bepaald moment moet worden uitgekeerd.

Bij uitzendwerk, oproepkrachten/nuluurders of vakantiewerk mag je het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Het is belangrijk dat een werknemer goede notie heeft van het feit dat het vakantiegeld maandelijks wordt uitbetaald. Zet het vakantiegeld dus altijd apart op de strook, of vermeld het in de arbeidsovereenkomst.

Werknemers kunnen vragen om hun vakantietoeslag eerder te ontvangen, om bijvoorbeeld een schuld te kunnen aflossen. Je mag hier gehoor aan geven, maar verplicht is het niet. Het vakantiegeld moet in ieder geval eens per 12 maanden worden uitbetaald. Wanneer je het vakantiegeld te laat uitbetaalt, kunnen je werknemers een verhoging eisen van maximaal 50%. Houd hier dus rekening mee. Heb je met de medewerkers afspraken gemaakt over later uitbetalen en ze zijn hiermee akkoord, dan is een verhoging niet aan de orde.

7. Moet ik vakantiegeld uitbetalen tegen het bijzonder tarief?

Het vakantiegeld is een extra inkomen, het wordt daarom belast alsof het bovenop het jaarinkomen komt. Wanneer je het bijzonder tarief niet toepast op het vakantiegeld, dan zal de Belastingdienst dit corrigeren in de inkomstenbelasting van de werknemer. Dit heeft als gevolg dat de werknemer minder terugkrijgt of zelfs moet bijbetalen en dit is natuurlijk niet wenselijk voor de werknemer. Wij adviseren daarom om het bijzonder tarief toe te passen. Je bepaalt het bijzonder tarief op basis van het jaarinkomen van de medewerker van het vorige jaar.

8. Mag ik het vakantiegeld periodiek uitbetalen?

Je mag ook met de werknemers afspreken dat bij elke verloning het opgebouwde vakantiegeld direct wordt uitbetaald. Je hoeft in dit geval niet het bijzonder tarief toe te passen. Met andere woorden: het vakantiegeld wordt verloond via de witte tijdvaktabel.

9. Moet ik vakantiegeld direct uitbetalen bij einde dienstverband?

Neemt een werknemer ontslag of wordt de arbeidsovereenkomst niet verlengd, dan moet het nog openstaande deel van het vakantiegeld worden uitbetaald. Je kunt ervoor kiezen om het vakantiegeld direct uit te betalen in de laatste maand dat de werknemer werkzaam bij je is. Vaak kiezen ondernemers er echter voor om het vakantiegeld een maand later uit te keren, zodat eventuele boetes of andere inhoudingen nog verrekend kunnen worden.

10. Hoef ik over uitbetaalde vakantiedagen geen vakantietoeslag te reserveren?

Ook over uitbetaalde vakantiedagen moet je vakantiegeld reserveren. Immers, als jouw werknemer deze dagen gewoon had opgenomen, dan had je tijdens deze vakantie ook vakantiegeld betaald over het loon.

11. Betaal ik over het meerdere dan drievoud minimumloon geen vakantietoeslag?

Als het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon meer dan het drievoud van het minimumloon bedraagt, mag bij de arbeidsovereenkomst bepaald worden dat over dit bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon de werknemer geen recht heeft op vakantiebijslag of minder toeslag dan 8% opbouwt over het bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Het minimumloon op jaarbasis is € 18.936 (april 2018), het drievoud hiervan is € 56.808. Indien het jaarloon inclusief 8% vakantietoeslag hoger is dan dit drievoud, mag je dus over dit meerdere deel andere afspraken maken.

12. Moet ik aan een DGA of een Stagiair vakantiegeld uitbetalen?

Aan een DGA (directeur-grootaandeelhouder) of een stagiair hoef je geen vakantiegeld uit te betalen. Je hoeft hier niets schriftelijk over vast te leggen. Natuurlijk mag je besluiten om wel vakantiegeld uit te betalen, hier ben je vrij in.

Tot slot

Wij weten bijna zeker dat je niet op de hoogte was van alle 12 genoemde stellingen en dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Het lijkt eenvoudig, maar naar de letter van de wet leven… daar is soms net meer voor nodig. Het zou bijzonder jammer zijn (en verkeerd) om je mensen te benadelen. Wij, van humanwave, helpen je graag bij het correct uitbetalen van het vakantiegeld en bij alle overige HR- en Salariszaken. Kijk gerust verder op onze website. Wij zijn je graag van dienst.