Vakantiegeld berekenen

Wil je weten hoe je vakantiegeld berekent? Dan helpen we je graag verder via deze pagina door enkele rekenvoorbeelden te geven en je te informeren over de onderdelen welke je wel of niet mee moet nemen in het berekenen van het vakantiegeld. Op deze pagina spreken we over ‘vakantiegeld’, ook al heet het officieel ‘vakantiebijslag’. We gebruiken ‘vakantiegeld’ omdat dit woord bekender is. Wanneer we ‘vakantiegeld’ noemen, bedoelen we de extra betaling die je elk jaar aan je werknemers geeft. 

Humanwave 5 HR-Adviseur 5 Berekenen 5 Vakantiegeld berekenen

Vakantiegeld berekenen

Het vakantiegeld wordt berekend op basis van een vastgesteld percentage van het brutoloon. Dit percentage is in Nederland vastgesteld op 8%. Om het vakantiegeld te berekenen, vermenigvuldig je het brutoloon met 8% en dat is het bedrag dat je als vakantiegeld ontvangt. Val je onder een CAO dan kan het zijn dat het percentage hoger is dan deze 8%. 

veelgestelde vragen

Vakantiegeld berekenen

Waarover wordt vakantiegeld berekend?

Hoe wordt het vakantiegeld precies berekend voor je werknemers? Volgens de wet heeft een werknemer recht op minimaal 8% vakantiegeld, gebaseerd op het brutojaarsalaris.
Deze berekening wordt doorgaans gemaakt over een periode van exact 12 maanden, bijvoorbeeld van juni tot en met mei.

Het vakantiegeld moet worden berekend over deze onderdelen:

-Bruto jaarsalaris:
-Overwerk (volle waarde van de overuren en eventuele overwerktoeslag)
-Prestatietoeslagen
-Beloningen (provisies)
-Onregelmatigheidstoeslagen
-Uitbetaalde vakantiedagen

Waarover wordt geen vakantiegeld berekend?

Je hoeft geen vakantiegeld te betalen over betalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan onkostenvergoedingen, bonussen, winstuitkeringen, eindejaarsuitkeringen (dertiende maand) en uitkeringen bij een bijzondere gelegenheid zoals jubilea. Het kan zijn dat de CAO waaronder je valt hier anders mee omgaat, deze is dan altijd leidend.

Je kunt de onderstaande lijst aanhouden waarover geen vakantiegeld hoeft te worden uitbetaald:
-de vakantiebijslag zelf;
-bijzondere vergoedingen voor kostwinners en gezinshoofden;
-eindejaarsuitkeringen;
-uitkeringen bij bijzondere gelegenheden;
-uitkeringen op grond van aanspraken;
-uitkeringen op grond van een spaarloonregeling;
-vergoedingen ter dekking van voor het werk gemaakte noodzakelijke kosten;
-werkgeversbijdragen in de premie voor de ziektekostenverzekering;
-winstuitkeringen
Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de wettelijke richtlijnen en de specifieke regelingen in arbeidscontracten, personeelshandboek of cao om een juiste berekening en uitbetaling van het vakantiegeld te waarborgen.

Moet het vakantiegeld belast worden met het bijzonder tarief?

Het vakantiegeld is een extra inkomen. Het wordt daarom belast alsof het bovenop het jaarinkomen komt. Wanneer je het bijzonder tarief niet toepast op het vakantiegeld, dan zal de Belastingdienst dit corrigeren in de inkomstenbelasting van de werknemer, waardoor de werknemer minder terug krijgt of zelfs moet betalen. Dit is niet wenselijk voor de werknemer.

Wij adviseren daarom om het bijzonder tarief toe te passen. Je bepaalt het bijzonder tarief op basis van het jaarinkomen van de werknemer van het vorige jaar. Lees meer over het bijzonder tarief op onze website. 

Hoe moet de loonstrook eruitzien bij de uitbetaling van het vakantiegeld?

Zorg ervoor dat de loonstrook overzichtelijk is. Zo moet op de loonstrook een aparte vermelding komen te staan van het vakantiegeld. De werknemer kan zo duidelijk het onderscheid zien van het reguliere loon. Ook over uitbetaalde vakantiedagen (verlof) moet je vakantiegeld reserveren. Immers indien jouw werknemer deze dagen gewoon had opgenomen, had je tijdens deze vakantie ook vakantiegeld betaald over het loon.

Uitzonderingen op de uitbetaling van vakantiegeld

Zieke Medewerker: Als werkgever ben je verplicht om vakantiegeld uit te betalen over het loon dat je doorbetaalt tijdens de ziekte van een medewerker.
Ontslag of Einde Contract: Bij het ontslag van een medewerker of aan het einde van een contractperiode, moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van dienstverband uitbetaald worden met de laatste loonbetaling.
Nulurencontract: Medewerkers met een nulurencontract hebben eveneens recht op vakantie en bijbehorend vakantiegeld. Het vakantiegeld, minimaal 8% van het verdiende loon, wordt berekend over de uren die daadwerkelijk gewerkt zijn.
Aan een DGA (directeur-grootaandeelhouder) of een stagiair hoef je geen vakantiegeld uit te betalen. Je hoeft hier niets schriftelijk over vast te leggen. Natuurlijk mag je besluiten wel vakantiegeld uit te betalen, hier ben je vrij in.

Betaal ik over het meerdere dan drievoud minimumsalaris geen vakantiegeld?

Als het door de werkgever en werknemer overeengekomen loon meer dan het drievoud van het minimumloon bedraagt, dan mag bij de arbeidsovereenkomst bepaald worden dat over dit bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon, de werknemer geen recht heeft op of minder toeslag dan 8% vakantiebijslag opbouwt over het bovenliggende deel van het drievoud van het minimumloon. Dit moet wel schriftelijk zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. De CAO kan hiervan afwijken.

Waar kun je meer informatie vinden over het uitbetalen van vakantiegeld?

Over het uitbetalen van het vakantiegeld hebben we een whitepaper gemaakt, Deze kan je via deze link gratis downloaden. Mochten er daarna nog vragen zijn over het (uitbetalen van) vakantiegeld, neem dan gerust contact met ons op. 

Waar kun je informatie vinden over het uitbetalen van vakantiedagen?

Over het uitbetalen van vakantiedagen hebben we een speciale pagina aan besteed: uitbetalen vakantiedagen. Daar lees je alles over het berekenen en uitbetalen van vakantiedagen.

veelgestelde vragen

Voorbeelden vakantiegeld- berekeningen

Voorbeelden 

Vakantiegeld is meestal vastgesteld op 8% van het bruto jaarsalaris. Hieronder volgen een aantal rekenvoorbeelden.
Vakantiegeld berekenen bij een een bruto maandsalaris van €3000
Stap 1 Bereken het bruto jaarinkomen
Bruto jaarinkomen = €3000 euro×12 maanden=€36000 euro per jaar (periode juni vorig jaar tot en met mei dit jaar)
Stap 2 Bereken het vakantiegeld
Het vakantiegeld is 8% van het jaarlijkse bruto inkomen. 8% van €36000 =€2880 vakantiegeld
Vakantiegeld berekenen bij een een bruto maandsalaris van €3000 en €3.000 overwerk(periode juni vorig jaar tot en met mei dit jaar)
Stap 1 Bereken het bruto jaarinkomen
Bruto jaarinkomen = €3000 euro×12 maanden + €3000 overwerk =€39000 euro per jaar (periode juni tot en met mei)
Stap 2 Bereken het vakantiegeld
Het vakantiegeld is 8% van het jaarlijkse bruto inkomen. 8% van €39000 =€3120 vakantiegeld
Vakantiegeld berekenen bij een een bruto maandsalaris van €3000 (periode juni tot en met december) en €3100 (periode januari tot en met mei)
Stap 1 Bereken het bruto jaarinkomen
Bruto jaarinkomen = €3000 euro×6 maanden=€18000 euro (periode juni vorig jaar tot en met december) & €3100 euro×6 maanden=€18600 euro (periode december tot en met mei dit jaar) Totaal bruto jaarinkomen €36600
Stap 2 Bereken het vakantiegeld
Het vakantiegeld is 8% van het jaarlijkse bruto inkomen. 8% van €36600 =€2928 vakantiegeld

Voorbeelden 

medewerker uit dienst of bovenwettelijk verlof moet worden uitbetaald houd rekening met de volgende zaken:

  • Per vakantiedag (of uur) moet het loon dat over een dag (of uur) wordt verdiend, worden vergoed. Bij de normale beloning hoort ook het vakantiegeld een eventuele dertiende maand of andere vaste eindejaarsuitkering.

  • Wanneer je vakantiedagen uitbetaald, moet je naast het reguliere loon deze vergoedingen dus ook meenemen.

  • Je dient voor de uitbetaling het loonniveau te gebruiken van het moment van uitbetalen. Stel je medewerker heeft per 1 januari een loonsverhoging gehad van 10 euro per uur naar 15 euro per uur.

  • Je wilt nog verlof uitbetalen wat in het voorgaande jaar niet is opgenomen. Je moet hiervoor het huidige loonniveau gebruiken, dus het uurtarief van 15 euro.

Voorbeeld:
De medewerker heeft een uurloon van 10,00 euro.
Je betaald vakantiegeld van 8%.
Je hebt een eindejaarsuitkering van 2%.

Wanneer je 5 verlofuren verkoopt, dan moet je dus 55,00 euro uitbetalen ( = 10 * 5 + ( 10* 5 * 0,08 ) + (10 * 5 * 0,02 ) ) Hiervan is 4,00 euro vakantiegeld en 1,00 euro eindejaarsuitkering worden toegevoegd aan het saldo.

HR-en salarisexperts

Salaris administratie uitbesteden

Bij Humanwave zijn wij volledig op de hoogte van alle wetgeving rondom het vakantiegeld. Wanneer je de salarisadministratie hebt uitbesteed aan Humanwave verzorgen wij voor jou de uitbetaling van het vakantiegeld en kun je ook voor advies bij ons terecht. Wil je meer informatie dan Link naar salarisadministratie uitbesteden

onze kennis voor jou

Gerelateerde HR-adviseur pagina’s

Verlof

Binnen HR is verlof één van de onderwerpen waar je bijna dagelijks mee te maken krijgt. Het is belangrijk om verlof goed geregeld te hebben voor jouw medewerkers. Er zijn diverse vormen van verlof. 

Wij vertellen je meer over verlof

Vakantiedagen

Het goed plannen en beheren van de vakantiedagen is een belangrijk aspect binnen de HR-administratie. Om financiële verrassingen te voorkomen, adviseren we je graag. 

Lees verder over vakantiedagen

Vakantiedagen uitbetalen

Wil je weten hoe je vakantiedagen uitbetaalt en er zeker van zijn dat je als werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen? Humanwave adviseert.

meest gekozen producten

Bekijk hier de meest populaire diensten

Salaris

administratie software

Regel zelf je salarisadministratie én HR op 1 plek en kijk hoe flexibel je bent.

Salaris

administratie
uitbesteden

Besteed jouw salarisadministratie uit aan Humanwave. Wij hebben de expertise en ervaring.

Lees meer over zorgeloos verlonen 

HR-

software

HR-processen zoals verlof en administratie zijn dankzij de software eenvoudig ingevoerd.

Lees hier meer over de hr-software

neem vrijblijvend contact met ons op

Contact

085 401 51 50

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

info@humanwave.nl

We nemen zo snel mogelijk contact met je op.
w

Chat via groene knop

Bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.