Ondernemers kunnen vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij het UWV voor de maanden juni, juli, augustus en september. Deze NOW-regeling 2.0 kan worden aangevraagd tot en met 30 september 2020. De NOW-regeling 1.0 kan alsnog worden aangevraagd vanaf 7 september.

Doel NOW

Het doel van de NOW blijft ongewijzigd: Werkgevers met een terugval in de omzet van ten minste 20% kunnen met deze regeling zoveel mogelijk werknemers in dienst houden.

Bedrijven die loonsubsidie aanvragen en desondanks personeel ontslaan, moeten wel de ontvangen loonsubsidie voor die werknemers terugbetalen maar niet meer een extra opslag (boete) zoals in het eerste steunpakket nog wel was geregeld.

Een uitzondering hierop zijn bedrijven die om bedrijfseconomische redenen (reorganisaties) meer dan twintig werknemers ontslaan. Meer uitleg hierover lees je hieronder bij Bedrijfseconomisch ontslag.

Wijzigingen NOW algemeen

 • De referentiemaand voor de loonsom wijzigt van januari naar maart (peildatum 15 mei) van dit jaar.
 • De tegemoetkoming blijft maximaal 90% van de loonsom gerelateerd aan het omzetverlies. Het voorschot blijft gehandhaafd op 80%.
 • Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat de subsidies, die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen, meetellen als omzet. Onder subsidies valt ook de nieuwe Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb.
 • De vaste (forfaitaire) opslag in NOW 2.0 wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten.
 • De tegemoetkoming die bedrijven kunnen krijgen voor hun vaste lasten gaat omhoog van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro voor de komende 4 maanden. Dit is een belastingvrije tegemoetkoming.

Scholing

 • Een belangrijk wijziging in de NOW 2.0 is dat er geld wordt vrijgemaakt voor scholing. Wie zijn of haar baan verliest, mag er niet alléén voor staan, maar moet kunnen rekenen op extra steun voor omscholing naar een sector met betere baankansen.
 • Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hierover bij de aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af.
 • Het kabinet gebruikt 50 miljoen euro uit het crisisprogramma ‘NL leert door’ om initiatieven van sociale partners op het gebied van (om)scholing te ondersteunen. Via deze initiatieven kunnen mensen vanaf juli kosteloos online scholing volgen en adviezen krijgen om zich aan te kunnen passen aan de nieuwe economische situatie.
 • De scholing zelf is geen onderdeel van de NOW, de inspanningsverplichting van de werkgever is dat – als flankerend beleid – wel.

Bedrijfseconomisch ontslag

 • Bij de afrekening zal de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer voor 150% maar voor 100% worden gecorrigeerd, met de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020 worden ingediend. Hierdoor krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Bedrijven die 20 of meer werknemers willen ontslaan, moeten de vakbonden hierbij betrekken. Gebeurt dit niet, dan kunnen bedrijven 5% gekort worden op het totale subsidiebedrag.
 • Ook blijven de verplichtingen uit de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) onverlet van kracht. Dit geldt voor ontslagaanvragen voor 20 of meer personen in één regio. Onder de WMCO moeten ontslagaanvragen voor 20 of meer personen altijd gemeld worden aan de vakbonden, naar aanleiding waarvan overleg kan worden opgestart.

Geen winstuitkering, bonussen en inkoop eigen aandelen

 • Een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW mag over dit jaar
  • geen winstuitkering aan aandeelhouders doen,
  • geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren, en
  • geen eigen aandelen inkopen.
 • De regeling rondom bonussen is niet van toepassing op het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren.
 • Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Seizoen gebonden bedrijven

 • Als de loonsom in de maanden maart – mei hoger is dan in januari-maart, dan wordt ook voor de al lopende NOW-regelingen de maand maart als uitgangspunt genomen. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.
 • Omdat de NOW-regeling geen rekening houdt met seizoenspatronen, kunnen ondernemingen met een seizoenspiek niet in dezelfde mate gebruik maken van de loonsubsidie van de NOW, als ondernemingen waar de loonkosten over het jaar minder fluctueren. In januari kunnen zulke bedrijven of organisaties namelijk een (fors) lagere loonsom hebben dan op maandbasis in de periode maart, april, mei. Dat bij de verlenging van de NOW wordt gekozen voor de maand maart (peildatum 15 mei) als referentieloonsom, kan al een uitkomst bieden voor seizoensbedrijven die tussen januari en maart hebben opgeschaald. Als zij in maart een hogere loonsom hadden dan in januari, zal deze aanpassing voor het tweede tijdvak tot een hogere subsidie leiden. Om seizoensbedrijven en hun werknemers verder tegemoet te komen, is besloten om een aanpassing te maken in het eerste subsidietijdvak van de NOW.
 • De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon of andere redenen een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden ten opzichte van de subsidieperiode maart – mei. De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling toegepast bij aanvragers voor wie dit voordelig uitpakt.
 • De aanpassing werkt als volgt: indien de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan de loonsom van driemaal januari, dan wordt de loonsom van maart tot en met mei als uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij vaststelling. De loonsommen van april en mei worden vervolgens gemaximeerd op de loonsom van maart (peildatum 15 mei). Hiermee gaat het totale subsidiebedrag voor de werkgever omhoog. De aanpassing leidt enkel tot aanvullende compensatie bij subsidievaststelling. De bevoorschottingssystematiek van de NOW wordt niet aangepast.
 • De aanvullende tegemoetkoming zal na afloop van de subsidieperiode, maar niet eerder dan september, tot een uitbetaling leiden. De nieuwe rekenmethode geldt automatisch voor alle werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in de periode maart tot en met mei dan tijdens de maand januari (inclusief maximering). Dit is karakteristiek voor een seizoensbedrijf, zoals een strandtent met meer vast personeel in de vroege lente dan in de winter.
 • Deze oplossing helpt overigens ook andere bedrijven en organisaties die een hogere loonsom hebben in de maanden maart, april en mei dan in januari, en die na januari payrollers in vaste dienst hebben genomen als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Een analyse laat zien dat o.a. in de horeca en uitzendsectoren een deel van de werkgevers die de NOW-regeling hebben aangevraagd van de aanpassing zullen profiteren. Omdat de bevoorschotting niet kan worden aangepast, zal de maatregel wel pas op het moment van de subsidievaststelling effect hebben (op z’n vroegst in september). De verwachting is dat deze aanpassing voor seizoensondernemingen binnen de huidige budgettaire raming past.
 • Een seizoenspatroon kan voordelig of nadelig uitwerken in de reguliere NOW-systematiek, waarbij de subsidie het meest nadelig uitpakt wanneer de reguliere seizoenspiek in de subsidieperiode plaatsvindt. Vanwege een subsidieperiode van zes maanden wordt dit effect gespreid en is het totale subsidiebedrag over de twee periodes representatiever voor het bedrijf.

De hierboven beschreven aanpassing is onderdeel van een driedelig instrumentarium gericht op het tegemoetkomen van seizoensbedrijven via de NOW:

 1. De alternatieve rekenmethode voor de loonsom bij de subsidievaststelling, zoals hierboven beschreven.
 2. Het verplaatsen van de referentiemaand voor de loonsom van januari naar maart voor de tweede tranche NOW. Bedrijven en organisaties die hun loonsom tussen januari en maart vergroot hebben, krijgen daarmee recht op een hogere NOW-subsidie voor de tweede periode.
 3. Er vindt een natuurlijke seizoenscorrectie plaats vanwege een spreiding van de subsidie over zes maanden.

Lees ook: