,

Wanneer mag je een werknemer ontslaan?

Alle routes op een rij
24 februari 2021

Weet jij wanneer je een medewerker mag ontslaan? In het ontslagrecht is vastgelegd dat een medewerker alleen ontslagen mag worden als er een goede reden voor is. Wist je dat er vier ontslagroutes zijn? We hebben ze voor je op een rij gezet.

1. Ontslag op staande voet

Dit is een snelle route maar mag alleen bij dringende redenen zoals diefstal, fraude, dronkenschap, liegen, mishandeling, of het in gevaar brengen van collega’s.

2. Via de kantonrechter

De gang naar de kantonrechter wordt genomen als sprake is van aan-de-medewerker-gerelateerde redenen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om:

 • Veelvuldig ziekteverzuim met ernstig nadeel voor een bedrijf;
 • Onvoldoende of disfunctioneren van de medewerker;
 • Verwijtbaar handelen of nalaten door de medewerker;
 • Werkweigering;
 • Een verstoorde arbeidsverhouding. Hierbij moet je (schriftelijk) kunnen onderbouwen dat je er als werkgever alles aan gedaan hebt om deze redenen weg te nemen.
 • Andere dan de hierboven genoemde omstandigheden waardoor de arbeidsovereenkomst niet kan doorlopen, bijvoorbeeld gevangenisstraf.
 • Cumulatiegrond: een combinatie van de hierboven genoemde ontslaggronden.
Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) per 1 januari 2020 is er een nieuwe ontslaggrond ingevoerd: de zogenoemde cumulatiegrond. In deze situatie zijn er meerdere redenen voor ontslag (zoals hierboven staan genoemd) maar deze zijn op zichzelf onvoldoende redenen tot ontslag. De combinatie van deze redenen bied dan voldoende grond voor ontslag (bron).
Voorbeeld: 

De werkgever wil een werknemer ontslaan wegens disfunctioneren. Maar omdat er geen compleet dossier is opgebouwd kan het niet worden aangetoond. Inmiddels is de arbeidsverhouding verstoord geraakt. Beide omstandigheden bieden afzonderlijk misschien onvoldoende grond voor ontslag, maar in combinatie wel.

Wanneer je deze route beloopt zal de kantonrecht de arbeidsovereenkomst ontbinden en de hoogte van de ontslag- of transitievergoeding bepalen.

3. Een ontslagvergunning bij het UWV aanvragen

Deze weg wordt genomen als er sprake is van bedrijfseconomische redenen of als de medewerker langer dan twee jaar ziek is. Bij bedrijfseconomische redenen gaat het om:

 • er is werkvermindering;
 • er zijn organisatorische en/of technologische veranderingen, zoals automatisering of een (gedeeltelijke) bedrijfsbeëindiging;
 • een bedrijfsverhuizing;
 • een slechte of slechter wordende, financiële situatie van het bedrijf;
 • het vervallen van een loonkostensubsidie.

Let op: je moet richting het UWV (schriftelijk) kunnen onderbouwen dat je er alles aan hebt gedaan om deze mensen te herplaatsen.

4. Met wederzijds goedvinden

In overleg tussen de werkgever en werknemer kan er besloten worden de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Samen maak je afspraken en met een vaststellingsovereenkomst (VSO) wordt de samenwerking beëindigd. Een onderdeel van de VSO is de ontslagvergoeding.
Bekijk deze ontslagroute in Humanwave: Offboarden | Ontslag met wederzijds goedvinden

Om rekening mee te houden

 • Bij de routes langs het UWV en de kantonrechter zijn de uitkomsten onzeker. Het UWV of de kantonrechter kan bijvoorbeeld vinden dat je de reden niet goed genoeg kan onderbouwen en het verzoek afwijzen. Daarnaast is er het risico dat de medewerker naast de transitievergoeding een billijke vergoeding ontvangt. Ook moet je rekening houden met juridische kosten.
 • Als er 20 of meer personen binnen 3 maanden ontslagen worden spreek je van collectief ontslag. In dit geval geldt de Wet melding collectief ontslag (WMCO).

Online Ontslagtool

Welke route je ook kiest, er zijn vrijwel altijd kosten aan verbonden. Kosten die je liever tot het minimum wil beperken. Humanwave wil je graag helpen om het ontslag zo goed mogelijk te laten verlopen. Daarom hebben wij alles rondom ontslag op 1 plek voor je bij elkaar gebracht en hebben voor jou een ‘Online Ontslagtool’ ontwikkeld. Hiermee kun je direct berekenen hoe hoog de transitievergoeding is voor de medewerker waar je afscheid van neemt. Zo weet je precies waar je aan toe bent en wordt je niet geconfronteerd met onvoorziene kosten.

 

Lees ook: