Op 31 maart 2020 heeft de overheid de volledige regeling van het noodfonds bekend gemaakt. Met de bekendmaking van de regeling werden de meeste vragen die speelden ook beantwoord. Vanaf maandag 6 april 2020 moet het mogelijk zijn om een beroep te doen op het noodfonds via de website van het UWV.

Hoe werkt de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud | noodfonds?

Je kunt bij het UWV voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. De voorwaarde is dat er sprake is van een (verwachte) omzetverlies van minimaal 20% en dat er geen medewerkers ontslagen zullen worden. De periode van 3 maanden kan verlengd worden met nog eens 3 maanden. De voorwaarden voor de verlenging kunnen anders zijn dan bij de eerste aanvraag.

Hoe kan ik een beroep doen op het noodfonds?

Je kunt op de website van het UWV een beroep doen op het noodfonds. De verwachting is dat vele organisaties gebruik zullen gaan maken van dit aanvraagformulier.

Als je al een aanvraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan hoef je niks te doen. Deze aanvraag wordt nu automatisch beschouwd als een aanvraag voor de NOW.

Vanaf welk moment kan ik een beroep op doen op het noodfonds?

Er kan tot 31 mei 2020 een beroep worden gedaan op het noodfonds en dat moet voor 31 mei 2020 worden aangevraagd.

Hoe wordt de hoogte vastgesteld van de tegemoetkoming?

Afhankelijk van het omzetverlies wordt de hoogte bepaald. Wij geven je onderstaand de voorbeelden van de overheid:

  • Valt 100% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 90% van de bruto loonsom van de werkgever
  • Valt 50% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 45% van de bruto loonsom van de werkgever
  • Valt 25% van je omzet weg dan bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de bruto loonsom van de werkgever

Het UWV zal een voorschot van 80% van de tegemoetkoming aan de werkgever (niet werknemer dus!) verstrekken. Na de periode van 3 maanden zal de afrekening plaatsvinden op basis van het werkelijke omzetverlies en de definitieve tegemoetkoming. Er zal dus een correctie plaatsvinden.

Voorbeeld:

  • Het verwachte omzetverlies is 50% bruto en de bruto loonsom is 500.000 euro.
  • Het voorschot wat je ontvangt is 180.000 euro per maand (500.000 * 45% * 80%).
  • Na drie maanden blijkt het werkelijke omzetverlies 25%.
  • Dan zal er een afrekening volgen van (500.000 * 22,5% = 112.500 -/- 500.000 * 45% * 80% = 180.000)
  • Dit betekent dat je 202.500 euro (67.500 * 3 maanden) moet terugbetalen aan het UWV.

Is het het noodfonds er voor alle werknemers?

Het noodfonds geldt voor alle werknemers, zowel vast als oproep. Een uitzondering hierop is de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) want die is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. DGA’s die wel verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen mogen dus wel meedoen met de NOW.

Omzetverlies, hoe bepaal je dit?

Door de omzet uit 2019 te delen door vier wordt het omzetverlies vastgesteld. Dit bedrag wordt vervolgens vergeleken met de verwachte omzet in de maanden maart, april en mei 2020. Is de te verwachte omzet ten minste 20% lager dan de omzet uit 2019 gedeeld door vier? Dan kan een beroep worden gedaan op het noodfonds. 

Bij sommige organisaties is het omzetverlies pas later terug te zien. In die gevallen kunnen ondernemers de periode voor omzetvergelijking 1 of 2 maanden vooruit schuiven.

Loonsom, wat verstaat het UWV hieronder?

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) compenseert de loonkosten voor werkgevers. Deze tegemoetkoming heeft als basis voor de berekening het loon sociale verzekeringen. Dit loon wordt verhoogd met een fictieve opslag van 30% voor werkgeverslasten. Deze opslag is voor de werkgeverspremies, pensioenbijdrages en het vakantiegeld. Wanneer je jaarlijks (uitbetaling in mei) of maandelijks het vakantiegeld uitbetaald, dan telt deze uitbetaling niet mee voor de basis van het loon van de sociale verzekeringen. Zijn de werkgeverslasten hoger, dan is er geen maatwerk mogelijk. 

In het voorschot worden werkgevers die vakantiegeld reserveren hetzelfde behandeld als werkgevers die direct het vakantiegeld uitbetalen 

Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming wordt rekening gehouden met de volgende punten:

  • Een correctie voor het jaarlijks betaalde of maandelijks betaalde vakantiebijslag
  • Maximaal loon van € 9538,- per werknemer

Het voorschot van 80% wil het UWV binnen 2 tot 4 weken overmaken.

De werkgever zelf moet het volledige loon aan de werknemers blijven betalen.

Als een bedrijf bestaat uit meerdere werkmaatschappijen, dan mag de NOW-regeling voor elke werkmaatschappij afzonderlijk worden aangevraagd. Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moeten deze concerns afspraken maken met vakbonden over werkbehoud en over 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen.

Klik hier voor de Kamerbrief en Regeling van de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud.

Lees ook: